Sklep internetowy DobreDrukowanie.pl

>

§1Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Drukarnią a Klientem korzystającym ze sklepu internetowego www.dobredrukowanie.pl

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.dobredrukowanie.pl jest

  Poligrafiaplus Sp. z o.o.
  40-246 Katowice
  ul. Porcelanowa 11
  NIP: 954-258-40-60

  Regon: 240592598
  Sąd Rejonowy w Katowicach
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000274981
  Kapitał zakładowy: 734 000,00 zł

  Zwana dalej Drukarnią

 3. Warunki niniejszego Regulaminu stanowią o prawach i obowiązkach Użytkownika sklepu w odniesieniu do usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

 4. Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych wedle wytycznych Klienta na podstawie plików i dodatkowych danych przesłanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 5. Sklep internetowy www.dobredrukowanie.pl przeznaczony jest dla osób zamawiających usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tym samym warunki niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do użytkowników będących przedsiębiorcami. W wypadku gdy z usług świadczonych przez Drukarnię zamierza skorzystać konsument (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej) warunki świadczenia tej usługi ustalane są w drodze indywidualnych ustaleń i usługa zostaje zlecona w drodze wymiany korespondencji stron, a nie poprzez skorzystanie ze sklepu internetowego.

§2 Definicje

 1. Drukarnia – Poligrafiaplus Sp. z o.o., administrator i właściciel sklepu internetowego www.dobredrukowanie.pl.

 2. Sklep internetowy – serwis internetowy drukarni działający pod adresem: www.dobredrukowanie.pl.

 3. Klient - Klient posiadający konto w serwisie, korzystający z usług drukarni za pośrednictwem sklepu internetowego.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów lub usług.

 5. Konto – panel Użytkownika prowadzony pod unikalną nazwą ( login ) i zabezpieczony hasłem, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach systemu.

 6. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni wolnych, na które przypada święto państwowe, ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

 7. Dzień realizacji zlecenia - jest to dzień w którym gotowa praca jest do odebrania w magazynie drukarni lub zostaje wysłana do Klienta.

§3 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, szczególnie rejestracja i złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

 2. Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co jest jednoznaczne z utworzeniem konta Klienta.

 3. Dane wprowadzone przy tworzeniu konta mogą zostać zaktualizowane w każdej chwili w ustawieniach konta po wcześniejszym zalogowaniu.

 4. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia konta Klienta jak również ograniczenia dostępu do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Klient:

  a) nie przestrzega Regulaminu,

  b) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

  c) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

  d) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni,

  e) utracił status przedsiębiorcy.

§4 Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienia w drukarni internetowej może składać tylko Klient zarejestrowany, posiadający aktywne konto w Serwisie.

 2. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

  a) zamówienie zawiera wszystkie dane niezbędne do jego realizacji,

  b) pliki skojarzone z zamówieniem spełniają wymogi technologiczne określone na stronie www.dobredrukowanie.pl w zakładce "JAK PRZYGOTOWAC PLIKI",

  c) pozytywnie zweryfikowana została płatność, wedle zasad określonych w regulaminie płatności.

 3. Drukarnia zobowiązuje się do rzetelnego wykonania powierzonego zlecenia.

 4. Szczegółowe zasady realizowania zamówień określa §5 Regulaminu.

§5 Materiały do druku (pliki)

 1. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

 2. Dostarczone przez Klienta materiały nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani też praw osób trzecich, a Klient oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych i inne prawa własności intelektualnej, w tym do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i inne, w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych Drukarni - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 3. Drukarnia w standardowym procesie zamówienia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Usługa taka jest dostępna na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Wszystkie dokonywane wówczas przez Drukarnię korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji przez serwis Drukarni - www.dobredrukowanie.pl.

 4. Pliki przesyłane do druku muszą być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię na stronie https://www.dobredrukowanie.pl/drukarnia/pliki-pomoc.

 5. Błędy merytoryczne lub wynikające z nieprawidłowego przygotowania plików do druku w żadnym przypadku nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

 6. Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one automatycznie usuwane z serwerów FTP.

§6 Szczegółowe zasady dotyczące realizacji zamówienia

 1. Zamówienie dokładnie określa rodzaj materiałów oraz usług poligraficznych, określonych przez Klienta podczas procesu zakupowego.

 2. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy wejść na stronę www.dobredrukowanie.pl, zarejestrować się poprzez założenie konta, dokonać wyboru produktu oraz określić jego parametry i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane komunikaty.

 3. Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich kolejno do koszyka. Następnie Klient zostanie przeniesiony na stronę Portalu, gdzie może zatwierdzić zawartość koszyka, wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

 4. Po poprawnym przejściu procesu zamówienia, na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail Klienta, zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

  a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

  b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

  d) adres pod jaki Drukarnia dostarczy przesyłkę a także termin jej dostarczenia,

  e) czas realizacji zamówienia, który liczony jest od momentu poprawnie zakończonego procesu zamówienia (warunki określone w §4, pkt 2), o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie,

  f) zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 15:30 w danym Dniu Roboczym, spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 15:30 są przekazywane do realizacji następnego dnia.
  Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym wówczas zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym Dniu Roboczym następującym po nim,

  g) zamówienia, które nie spełniają wymogów określonych niniejszym regulaminem, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

  h) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe. Po spełnieniu wszystkich warunków nie ma możliwości zmiany parametrów wykonywanej pracy i nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w tym także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z uwagi na brzmienie przepisu art. 38 pkt 3),

  i) produkty wykonane w opcji „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), które na skutek odmowy ich podjęcia przez Klienta nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Drukarni przez okres 14 dni, przy czym Drukarnia niezależnie od powyższego podejmie działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Klienta,

  j) Jeżeli w powyższym terminie towar nie zostanie odebrany przez Klienta, wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych wcześniej przez Drukarnię w związku z Usługą) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być odebrany przez Klienta.

 5. Jednocześnie Drukarnia oświadcza, że nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie, ani uszkodzenie Towaru, o którym mowa w pkt. j) tzn. przechowywanego przez dostawcę.

§7 Płatności

Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

 1. Klienci mogą zrealizować płatność na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.transferuj.pl lub w drodze przelewu na konto Drukarni Poligrafia Plus, na podstawie wystawionej faktury proforma. W tym przypadku zlecenie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania kwoty na koncie Drukarni (przeważnie do 48 godzin).

 2. Użytkownicy posiadający status Partnera (nadawany indywidualnie przez Drukarnię) realizują płatności na ustalonych indywidualnie zasadach.

 3. Faktura za realizowane płatności jest dostępna w formie elektronicznej dostępnej z pozycji konta Klienta, równocześnie Drukarnia zastrzega, iż tak pobrana faktura nie jest fakturą elektroniczną (e-fakturą) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 2005 r., nr 133, poz. 1119) oraz ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r., nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

§8 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia:

  a) niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,

  b) uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

 2. Reklamacje muszą zostać zgłoszone na adres mailowy sklep@dobredrukowanie.pl.

 3. Na żądanie Drukarni Klient powinien odesłać na swój koszt wadliwe produkty (całość dostawy) do Drukarni na adres: Poligrafiaplus Sp. z o.o., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11 z dopiskiem „reklamacja PPLUS”. W przypadku nie otrzymania całości nakładu reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.

 4. Termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.

 5. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie i nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Drukarnia poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania drogą mailową.

 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Drukarnia wg. swojego wyboru usunie wady lub ponownie wykona zamówienia lub zwróci koszt wadliwych produktów. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Zamawiającego w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.

§9 Zakres odpowiedzialności Drukarni

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Klienta do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów określonych przez Drukarnię,

  b) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Klienta, w szczególności z powodu braku poprawnie przeprowadzonego procesu złożenia zamówienia.

 2. a) Podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. W procesie zamówienia Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku. Taka usługa jest dostępna za opłatą na wyraźne życzenie Klienta,

  b) Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów (przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką cyfrową tzw. Certyfikowanego Proofa,

  c) Reklamacji nie podlegają też zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 punktów i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.

 3. W procesie produkcyjnym dopuszczalne są następujące odchylenia:

  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) - tolerancja do 1 mm,

  • przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) - do 1 mm,

  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,

  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej,

  • różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta, jeśli Klient nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem,

  • różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.

 4. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 5. Górną granicą odpowiedzialności Drukarni jest wartość zamówienia netto. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów (osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest Poligrafiaplus Sp. z o.o. 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 11.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o cele:

   - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. wykonanie umowy – zawarcie współpracy i realizacji zamówienia),

   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez umożliwienie kontaktu z osobami kontaktowymi po stronie Klienta).

   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( tj. prawnie uzasadniony interes poprzez dochodzenie roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej

 3. Odbiorcami danych będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy informatyczne), oraz ewentualnie kancelarie prawne oraz biura księgowe, a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres momentu współpracy z klientem z zastrzeżeniem terminów gwarancji i rękojmi, a po tym okresie z zastrzeżeniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

 5. W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:

   - żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wykonania umowy.

 7. Pełny tekst klauzuli informacyjnej RODO w załączniku "Klauzula informacyjna RODO"

§11 Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie: www.dobredrukowanie.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Drukarni.

§12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient (Administrator danych) powierza Poligrafiaplus Sp. z o.o. 40-246 Katowice ul. Porcelanowa 11 do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników; zgodnie z art. 28 RODO, w związku ze złożonym zleceniem na usługi personalizacji – tj. wytwórstwo wizytówek oraz imiennych kalendarzy, jeżeli takie zamówienie zostanie złożone.

 2. Zakres danych powierzonych obejmuje min: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe, wizerunek.

 3. Podmiot przetwarzający (Poligrafiaplus Sp. z o.o.) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych – w związku ze złożonym zamówieniem na czas trwania wykonania zamówienia.

 4. Poligrafiaplus Sp. z o.o. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

 5. Poligrafiaplus Sp. z o.o. podejmuje wszelkie adekwatne środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO.

 6. W razie skorzystania z podwykonawstwa (inne podmioty przetwarzające) Poligrafiaplus Sp. z o.o. może skorzystać z podwykonawcy jedynie po uzyskaniu ogólnej pisemnej zgody administratora danych. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

 7. W razie dalszego podwykonawstwa (inne podmioty przetwarzające) Poligrafiaplus Sp. z o.o. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego.

 8. Poligrafiaplus Sp. z o.o. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

 9. Poligrafiaplus Sp. z o.o. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi w miarę swoich możliwości wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

 10. Poligrafiaplus Sp. z o.o. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w terminie do 60 dni od zakończenia współpracy chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

 11. Poligrafiaplus Sp. z o.o. udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Jeżeli administrator danych będzie chciał skorzystać ze swoich praw do audytu, będzie musiał zawiadomić Poligrafiaplus Sp. z o.o., co najmniej 72 godziny przed audytem, i administrator danych pokryje wszystkie koszty jakie poniesie Poligrafiaplus Sp. z o.o. w związku z audytem.

 12. Powyższe postanowienia umowne stanowi umowę powierzenia w rozumieniu art. 28 ust 9 RODO, zawartą w formie elektronicznej (jako złożenie oświadczenia woli w formie dokumentowej (art. 772 KC, z wyłączeniem ogólnej zgody na podpowiedzenie zgodnie z art. 28 ust 2 RODO.)

 13. Powierzenie przetwarzania danych w związku ze zleceniem ma charakter jednorazowy lub cykliczny.

Your suggestion

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN Ostrzeżenie
EN Sesja wygasła z powodu bezczynności
Logowanie
Utracone hasło
Rejestracja

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych - kuponów rabatowych i informacji o promocjach od PoligrafiaPlus Sp. z o.o. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11 na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne przez od PoligrafiaPlus Sp. z o.o. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11.

Ładowanie...
Konto nieaktywne
Rejestracja przebiegła pomyślnie
Powiadomienia
brak powiadomień
Ładowanie...